Stampa
Categoria: Bulgnais
Creato Sabato, 01 Dicembre 2012

El mai pusébil ch'in s'n'acorzen brisa chi stàn zugand col fugh? di Toni Iero (n°152)

Cum l’ìra fazil immazinér, l’intervènt d’la Banca Zentrèl Europea ed Mario Draghi l’à parmès ed guadagnér tèmp, spustànd in d’un futùr mo brisa tròp luntàn la rèisa di cont finanzièri a l’intéren dl’Europa.

A se sta sèmper fagand pio cèr un quèder d’i interès ch’a i’è in zug. Da ‘na pèrt ai’è la Germania, ch’la bèda apurtèr avanti al so progèt ed duméni souvr’a l’Europa d’l’Euro. Progèt che però l’à subé una batùda d’arèst pr’i cambi ed guéren ch’ai’è stè in di ultum dòdg mìs: Monti al post ed Berlusconi qué in Italia, e spezialmènt Hollande ch’l’à tolt al pòst ed Sarkozì in Franza. Chi cambi que i’àn avo, come “sponsor” prinzipèl i Stèt Uné d’Obama, poc tèmp fa elèt n’ètra volta pr’al secònd (e ultum) mandèt .

Che la Germania l’àva l’obietìv ed dominer l’Europa, al s’è vést sobet cèr, dal mumènt che davanti ala crìsi dagli economì pio dèbli d’l’area euro, l’à scélt brìsa d’aiutér chi paìs, mo ed zarchèr ed purtèr a sparìr al so strutùr produtìvi. Al scélt fati in Grecia, ch’l’è pròpi l’esèmpi dla puletica economica impustèda dala cancelliera Merkel, i fàn capìr cèr cèr al strutùr dl’atàc tedèsc al naziòn pio dèbli. Més da pèrt agli armèd dla Wehrmacht, ai è stè més in càmp dagli èrum finanzièri con un furtéssum potenzièl distrutiv, che in dal gìr d’una ciòpa d’an i’àn arzont al so obietìv, osìa al tracòl econòmic d’la naziòn mediterranea e l’implosiòn d’la so strutura socièl: al cundiziòn d’vétta d’la magiorànza d’la popolaziòn greca agli én ormai publicamènt parangunèdi a quèli ch’i’ àn sperimentè durànt l’ocupaziòn militèr tedèsca in dla secònda guèra mondièl. Che al risanamènt d’la finanza pobblica al sia stè soul come una foia ed figh ch’l’ardupèva bèn èter l’è evidènt, s’as pènsa che i cont dal Stèt grech i’è andè sèmper pìz, anch s’ai è stè i’ aiùt e anch còn al falimènt di tétol  in màn ai privé, suzèst a merz ed st’àn.

La Spagna e al Portogàl i’én drì ch’ì s’avéien per la stèsa streda.  Al préguel prinzipèl pr’al nòster paèis l’è d’andèr avanti pr’al sintìr d’la “deindustrializaziòn”. La dezisa striché dal marchè intéren la sta causànd la fén ed parèci imprèis. A sla chèva e ai avanza sòul ch’al grupadén ch’è in grèd d’esportèr in di marchè mondièl. E po’ a i’è ànch da considerèr che parèci aziènd ed ste categorì qué, a causa d’la so strutura patrimonièl dèbla per la dimensiòn cinéina ch’ì àn, i’è a réschi d’èser cumprèdi da grop èster grànd (spès ed proveniènza germanica). Una volta ch’i s’én impadruné dl’aziènta italièna, i fàn so al “know-how” (ch’al srév la cgnusènza e l’esperiènza mes insèm in di an), i’ asurbésen la rèid comerzièl e i pàsen a srèr i’ impiànt produtìv. L’è un “modus operandi” cioè un mod ed fèr brisa tànt difarènt da quèl dal cellul tumorèl.

Naturalmènt, còn tot ste armisdòn, al cundiziòn d’vétta dal clàs pio dèblii stàn prezipitànd. Brìsa sòul al famèi italièni i’arsprémien sèmper mànch, mo dimondi i s’troven in dla cundiziòn ed tgnir rusghèr quèl arsparmiè in pasè per difènder al livèl ed cunsom ch’i’ àn arzont. Dimondi agli én custrètia’ arduser al spèis: l’Istat al segnèla che in di prémm òt mìs dal 2012, al cumérzi al minut l’à avò una batùda d’arèst dl’ 1,6% rispèt al stès period dal 2011. Tgnigand cònt dl’inflaziòn e d’la crèser, sia pur d’poch, dla popolaziòn, a s’richèva una contraziòn dal vulom dal vendi intòuren al 5%. Al rèdit dispunébil l’è in càl ormai da zencv àn consecutiv e l’è prevést in cal anch in dal 2013, àn ch’al s’farà truvèr al stès livèl dal 1995!

Al guéren italiàn al cunténua a fèr quèl contr’ ai zitadén pio débel; la gràn mocia ed baiùc ch’al srà “l’avànz primèri” chi s’aspèten pr’al 2012 (pio d’ 40 milièrd d’euro) lòa sarvirà per crùver una pèrt di interès pasìv ch’as pèga so i tétol poblich: cioè as tùl risòurs dai contribuént (in bona sustanza i lavuradur dipendént) per pasèrli ai padron di capitèl finanzièri impieghè in tétol ed stèt. Un procès ed ridistribuziòn di rèdit propi arbaltè: dai puvrét ai ricon. Pròpi cunsiderànd sté buiarì, an s’pòl brisa rinunziér al problema dal spustamènt dal pèis fischèl souvr’a qui ch’i àn de pio: l’impusiziòn sòuvr ai patrimoni grànd la srév otil, brisa soul per métr in equilébri al bilànz dal stèt mo anch pr’asicurér la stabilitè sozièl. Acsé come ormài an s’pol pio difènder i privilég d’la cisa catolica, che in bona sustanza l’è esentèda dal paghèr l’IMU, se bèn ch’ai è al réschi d’una sanziòn dl’Uniòn Europea ed tri milièrd, per aiut ed stèt illeghèl.

Ai è la necesitè d’indirizér dal risòurs a sustgnìr l’ativitè economica, tot i mis al comunichèt dl’Istat al segnèla di aumént dezis in dal nomer ed zènt in zèirca ed lavurir; a setèmber i disocupè i’iren 2 milion e 774 mélla, ossia 554 mélla ed pio che dòdg mìs prémma. Cal dèt qué po an tin brisa count dla casa integraziòn: in di prémm trì trimèster dal 2012 l’INPS l’à autorizé poch mànch d’800 milion d’òur ed Cig, l’8,9% in pio rispèt al stès period dal 2011. In d’na situaziòn acsé dramàtica la clàs dirigènta italièna la s’fa notèr per la so inadeguatèza: ladrarì, coruziòn, nepotisum i’én a l’òurden dal dé e brìsa sòul in dla categorì di puliti. Al degrèd ch’a vdèn l’è impresionànt: ogni du an, con la scusa ed risanèr i cont pobblic, i tàien al pensiòn ai lavuradùr, però i pulétich i s’regàlen da par lòur di grùs vitalézi dòp apèna zénqv àn ed permanènza in dagli asemblée  eletìvi; i dìsen che i zùven i’àn da rinunziér ala prospetìva dal post fés, e intànt i piàzen i su fiù si dal solidissimi catedr’ universitari, o a la guida ed grop italiàn bèn sòlid; i’aumènten l’Iva tartasànd i bèle mègher cunsom dal famèi e i magnen ala grànda ala bouvètte ed Palàz Madama con apèna un pugnadén d’euro; i’àn ardot al rèdit dispunébil dàl parsòun ai livèl ed 17 àn fa e po’ i vàn in vacanza in di paìs tropichèl in vél ed proprietè d’amìgh (che da lòur i àn avo probabilmènt quèlch “aiutén” pròpi grazie al pusiziòn e potere ch’i òcupen). I’aumènten agli “accise” souvr’a la benzeina fagànd trambalèr al prechèri equilébri di cont familièr e lòur i’usen la machina blu ànch pr’andèr a fèr la spèisa. Mo che bèl sèns ed responsabilità!

L’èsit ed sta crìsì qué al prév rivolzres vers dòu prospetiv difarènti: la prémma, piò positiva, la prevèd che i nuster cap i capésen la gravitè e al pèis dla soferènza ech stà carsànd in di paìs ch’ì s’disténguen  pr’un’economì dèbla e ch’i s’cumporten ed conseguènza. Riequilébri di sacrifézi fischèl, moderaziòn razionèl in dla spèisa pobblica (manch sold ala cisa, riduziòn dal spèis militèr, limitaziòn dla coruziòn, ecc.) e utilizaziòn dal risòurs ch’as pol arduser so in sta manira pr’aiutér l’economi, e arduser al dèbit pobblich, e brisa per i festén ed Fiorito e soci. Cl’ètra prospettiva l’è ch’as cunténua per la strèda d’adès, ossia in dla difèisa a tot i cost di privilég dun nomer ardot ed furtuné nèd con di baiùch. In sté chès ai srév a asptères al colàs finèl, ch’l’arivaré ala fén dl’esaurimènt progredì dal rasòn dla convivènza socièl. El mai pusébil ch’in s’n’acorzen brisa chi stàn zugand col fugh?

Toni Iero  (traduzione a cura di Giordano Pagnoni)
El mai pusébil ch'in s'n'acorzen brisa chi stàn zugand col fugh? (n°152) - Cenerentola Info
Joomla theme by hostgator coupons

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso all’utilizzo, consulta questa pagina. Cliccando su "CHIUDI" ovvero proseguendo la navigazione sul sito si presta il consenso all’uso di tutti i cookie.